Regulamin Promocji

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady Sprzedaży Premiowej „Premia dla Aktywnych”
2. Organizatorem sprzedaży premiowej jest PT TELGAM S.A. i ML SYSTEM+ sp. z o.o.,
3. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie przyznawania nagród za polecanie wykonania instalacji fotowoltaicznych przez Organizatora na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w sprzedaży premiowej przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych/ konsumentów, będących klientami Organizatora na podstawie umowy sprzedaży i wykonania instalacji fotowoltaicznej zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, którzy polecili wykonywanie instalacji fotowoltaicznych przez Organizatora innym osobom ( dalej : „Uczestnik”).
2. Z udziału w sprzedaży premiowej objętym niniejszym regulaminem wyłączeni są pracownicy Organizatora.
§ 3 NAGRODY
1. Organizator przyzna nagrodę w wysokości 500 zł (dalej: „Nagroda”), za każdorazowe polecenie przez Uczestnika innej osobie wykonania instalacji fotowoltaicznej przez Organizatora, jeśli wykonanie instalacji fotowoltaicznej u poleconej przez Uczestnika osoby nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty wystawienia przez Organizatora faktury na rzecz Uczestnika na podstawie Umowy sprzedaży instalacji fotowoltaicznej zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i dane Uczestnika zostaną wpisane w Umowie sprzedaży instalacji fotowoltaicznej zawartej pomiędzy Organizatorem a poleconą prze Uczestnika osobą w punkcie : „Klient oświadcza, że wykonanie instalacji fotowoltaicznej zarekomendował/a mu: …………..”.
2. Organizator uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej Nagrody, wszelkich podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Udział w sprzedaży premiowej i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu uzyskania Nagrody, Uczestnik powinien wypełnić i przesłać do Organizatora Formularz rozliczenia sprzedaży premiowej, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Wypełnienie i przesłanie Formularza sprzedaży premiowej, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
2
6. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w formie przelewu bankowego, na wskazany przez Uczestnika nr rachunku bankowego na Formularzu rozliczenia sprzedaży premiowej.
§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia sprzedaży premiowej Uczestnicy winni zgłaszać na adres : Partner  PT TELGAM S.A.  ML System + Sp. z o.o., 36-062 Zaczernie 190G lub biuro@mlsystemplus.com
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony w sposób w jaki została reklamacja zgłoszona do Organizatora.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników
§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wzięcie udziału w sprzedaży premiowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na potrzeby niniejszej sprzedaży premiowej zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
2. Administratorem danych osobowych jest PT TELGAM S.A. i ML System+ Sp. z o.o.

 

FORMULARZ ROZLICZENIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ