Z przyjemnością informujemy, że na podstawie cyklicznej weryfikacji spółek rynku NewConnect GPW dokonanego dnia 29.03.2023 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.  znalazła się w prestiżowym segmencie NC Focus. Do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowano akcje 87 emitentów.

Szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl oraz zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect dokonanej według stanu na dzień 29 marca 2023 r. nastąpi począwszy od dnia 3 kwietnia 2023 r

Weryfikacja i kwalifikacja do poszczególnych segmentów spółek notowanych na NewConnect GPW, odbywa się okresowo i ma na celu  zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ryzyka finansowego.  Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. pozostaje tym samym w gronie 87 największych i najpłynniejszych Emitentów akcji, spełniając wszystkie kryteria kwalifikacji do NC Focus. To dla nas wyróżnienie i potwierdzenie stabilnego rozwoju spółki.

Komunikat GPW

Kryteria kwalifikacji do NC Focus

Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:

  1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
  2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
  3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
  4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
  5. wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
  6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
  7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.