W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118), opublikowaną w dniu 11 czerwca 2018 r., w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych wprowadzone zostają zmiany do Regulaminu – dotyczące trybu informowania o zmianach w cenniku, wynikające z wprowadzenia formy dokumentowej. Od dnia 12 grudnia 2018 roku obowiązywać będzie zaktualizowany Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w Przedsiębiorstwie Telekomunikacyjnym TELGAM S.A. Wprowadzone zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian w terminie do dnia wejścia tych zmian w życie. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. w stosunku do Abonenta przysługiwać będzie roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Poniżej regulaminy które obowiązują od dnia 12 grudnia 2018.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych