22.05.2024r.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Mickiewicza 148A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000419551 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzeniena dzień 19 czerwca 2024 r. na godz. 13.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21 w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok 2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2024

Formularz Pełnomocnika ZWZ 2024

Informacja o liczbie akcji ZWZ 2024

Pełnomocnictwo OF ZWZ 2024

Pełnomocnictwo OP ZWZ 2024

Projekty uchwał ZWZ 2024

 

23.05.2023r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Mickiewicza 148A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000419551 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2023 r. na godz. 09.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21 w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenie zysku netto za 2022 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2023

Informacja o liczbie akcji ZWZ 2023

Formularz Pełnomocnika ZWZ 2023

Pełnomocnictwo OF ZWZ 2023

Pełnomocnictwo OP ZWZ 2023

Projekty uchwał ZWZ 2023

 

2o.05.2022r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Mickiewicza 148A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000419551 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 09.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21 w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Formularz Pełnomocnika ZWZ 2022

Informacja o liczbie akcji ZWZ 2022

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022

Pełnomocnictwo OF ZWZ 2022

Pełnomocnictwo OP ZWZ 2022

Projekty uchwał ZWZ 2022

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022

 

21.05.2021r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Mickiewicza 148A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000419551 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 09.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21 w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §13 Statutu Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021

Formularz Pełnomocnika ZWZ 2021

Informacja o liczbie akcji ZWZ 2021

Pełnomocnictwo OF ZWZ 2021

Pełnomocnictwo OP ZWZ 2021

Projekty uchwał ZWZ 2021

26.05.2020r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Mickiewicza 148A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000419551 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2020 r. na godz. 09.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21 w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 r.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.

11.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

13.Podjęcie uchwał :

I. w sprawie nabycia akcji własnych,
II. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2020

Informacja o liczbie akcji

Projekty uchwał ZWZ 2020

Formularz Pełnomocnika WZA 2020

Pełnomocnictwo OF WZA 2020

Pełnomocnictwo OP WZA 2020

 

 

 

 

 

23.05.2019r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 19.06.2019 roku o godz. 9.00 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2018 r.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018.

11.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

13.Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2019

Informacja o liczbie akcji

Projekty uchwał ZWZ 2019

Formularz głosowania przez Pełnomocnika ZWZ 2019

Pełnomocnictwo OF WZA 2019

Pełnomocnictwo OP WZA 2019

23.05.2018r.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 20.06.2018 roku o godz. 9.00 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 r.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017.

11.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

23.05.2017r. 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańskiej 17 lok 14 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr 0000419551 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2017 r. na godz. 09.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21 w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku;

10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.

11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 • Ogłoszenie o WZA 2017
 • Projekty Uchwał WZA 2017
 • Formularz Pełnomocnika WZA 2017
 • Pełnomocnictwo OF WZA 2017
 • Pełnomocnictwo OP WZA 2017
 • Informacja o liczbie akcji 2017

 

 

24.05.2016r. 

 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 21.06.2016 roku o godz. 9.00 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;

10.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.

11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania  członka  Rady Nadzorczej

14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 • Ogłoszenie o WZA 2016
 • Projekty Uchwał WZA 2016
 • Formularz Pełnomocnika WZA 2016
 • Pełnomocnictwo OF WZA 2016
 • Pełnomocnictwo OP WZA 2016
 • Informacja o liczbie akcji 2016